Cinque Terre

Cinque Terre

 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ เปิดให้นักศึกษาชายขอผ่อนผันทหาร ถึง 30 พ.ย. 63

ประชาสัมพันธ์จาก #งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ เปิดให้นักศึกษาชายขอผ่อนผันทหาร ถึง 30 พ.ย. 63