Cinque Terre

Cinque Terre

 

ครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "Office 365 เบื้องต้น"

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "Office 365 เบื้องต้น" โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผูบริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของแต่ละหน่วยงาน