Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศ.. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดให้วันสารทเดือนสิบ เป็น วันหยุดพิเศษ

 

ประกาศ.. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดให้วันสารทเดือนสิบ เป็น วันหยุดพิเศษ

วันที่ 17 กันยายน 2563 (แรม 15 ค่ำ เดือน 10)

Cr. #แผนกงานประชาสัมพันธ์และแนะแนว

#งานบริการการศึกษา มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)