Cinque Terre

Cinque Terre

 

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภาอนุมัติ)

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภาอนุมัติ) ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ติดต่อรับได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 (อาคารหน้าเสาธง) ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องบริการที่ 3 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-329587 หรือ 075-773132 ต่อ 142

กรณีรับเอกสารแทน  เอกสารที่ต้องเตรียม

1. หนังสือมอบอํานาจ (ค้นหาได้จาก google)

2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของ พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง