Cinque Terre

Cinque Terre

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม และมีการมอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่