Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ อัตรา

หลักฐานการสมัคร

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

  1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1      รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
  4. สำเนาผ่านการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 372 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีประกาศนียบัตร หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทย  จำนวน 1      ฉบับ
แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon ประกาศ209.44 KB