Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประชุมขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. โดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เพื่อร่วมหารือ เสนอแนะ และวางแผนการบูรณาการ การดำเนินงานโครงการร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานอยู่ในห้วงของการปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมการเพาะปลูก ณ สโมสรเทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช