Cinque Terre

Cinque Terre

 

ตู้ปันสุข

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ปันสุข ปันน้ำใจ จัดพื้นที่สำหรับ "ตู้ปันสุข" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเปิด กิจกรรม "ตู้ปันสุข" โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ณ บริเวณหน้าอาคาร 3 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งในวันนี้ บุคลากรชาวไสใหญ่ ร่วมแบ่งปัน ข้าวสาร อาหารแห้ง ใส่ใน "ตู้ปันสุข" เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 มทร.ศรีวิชัย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เดือนร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวผ่านพ้นไปด้วยดี และขอขอบคุณสำหรับผู้ที่แบ่งปัน นำข้าวสารอาหารแห้งใส่ใน "ตู้ปันสุข"