Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนบไฟล์เอกสาร: