Cinque Terre

Cinque Terre

 

เครือข่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นำโดย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร เข้าพบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการต้อนรับ จาก นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และบุคลากร เพื่อร่วมปรึกษาหารือ สร้างความร่วมมือในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ ด้านองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความคาดหวังและตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในทุกๆด้าน ด้วยเครื่องมือ และองค์ความรู้ที่มี เพื่อช่วยสนับสนุนและต่อยอดโครงการต่างๆ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในอนาคต