Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศปรับปรุงร่าง TOR เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งส จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 18 เครื่อง

ประกาศปรับปรุงร่าง TOR เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู  ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งส จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 18 เครื่อง

แนบไฟล์เอกสาร: