Cinque Terre

Cinque Terre

 

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่เว็บไซต์ http://saiyai.sis.rmutsv.ac.th/  

ได้ถึงวันที่  8  พฤษภาคม 2563   โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. กรอกประวัติ และที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเอกสารและกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร

2. พิมพ์เอกสารขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

- จำนวน 1,100 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557

- จำนวน 1,600 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557

3. นำหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่งที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 โดยแนบเอกสาร  

(สามารถยื่นได้ในวัน ที่มารับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์  แผนกงานทะเบียนและวัดผลจะแจ้งกำหนดการรับเอกสารให้ทราบอีกครั้ง)

3.1 ใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต  

3.2 ใบเสร็จรับเงิน                          

    เข้าดูข้อมูลขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ https://bit.ly/3bFYD3j