Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัคร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 (TCAS)

#ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัคร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 (TCAS)


รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

#รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (Admission1)
เปลี่ยนวันยืนยันสิทธิ์ Clearing House จากเดิมยืนยันสิทธิ์วันสอบสัมภาษณ์ 13 พ.ค. 63 เป็น ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com วันที่ 8 - 9 พ.ค. 63


#รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2)
เปลี่ยนวันยืนยันสิทธิ์ Clearing House จากเดิมยืนยันสิทธิ์วันสอบสัมภาษณ์ 4 มิ.ย. 63 เป็น ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com วันที่ 29 -30 พ.ค. 63