Cinque Terre

Cinque Terre

 

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย ผศ.จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 94 คน