Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด