Cinque Terre

Cinque Terre

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จรัญ  ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ นายอัมรินทร์ ศรีมันตะ อุปนายกองค์การนักศึกษาประจำพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ กล่าวรายงาน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่ 2 บริเวณ บริเวณที่ 1 พื้นที่ภายในตลาดโค บริเวณที่ 2 แนวขอบถนนปากทางเข้าน้ำตกโยง ถึงวัดไตรวิทยาราม ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 180 คน โดยทุกคนกล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 3 ครั้ง อย่างพร้อมเพรียงกัน