Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง รอบ 2.1 (รับวุฒิ ปวช. ,ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง รอบ 2.1 (รับวุฒิ ปวช. ,ปวส.) สำหรับผู้สมัครวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตรัง และวิทยาลัยรัตภูมิ

ผู้สมัครระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 สามารถสอบสัมภาษณ์รอบ2.1 ในวันที่ 5 มกราคม 2563
-ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ได้จากเอกสารแนบ
-ให้ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ จากเมนู ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่สอบสัมภาษณ์ตามประกาศ หรือคลิ๊ก 
https://admission.rmutsv.ac.th/ruts/admission.php…

#เอกสารที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

1.บัตรประจำตัวสอบ พร้อมติดรูปถ่ายชุดสถานศึกษาเดิม
2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
3.บัตรประชาขน พร้อมสำเนา
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://admission.rmutsv.ac.th/topic.php?q=8