Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศรับสมัครจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไป จำนวน ๒ ราย พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน ๑ ราย และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ราย

ประกาศรับสมัครจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไป จำนวน ๒ ราย พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน ๑ ราย และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ราย

                                 หลักฐานการสมัคร

พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไปและพนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร

  1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                              จำนวน 1      รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
  4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

        พนักงานขับรถยนต์

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1      รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

5. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท ๓ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon ประกาศ672.62 KB