Cinque Terre

Cinque Terre

 

กิจกรรม "กตัญญูคลับ"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ได้จัดกิจกรรม "กตัญญูคลับ"

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ตลอดจนร่วมแสดงออกถึงความรักต่อสถาบันหลักของชาติไทย

ในวันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 ณ อาคารหอประชุมใหญ่