Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 24 และ 26 กันยายน 2562