Cinque Terre

Cinque Terre

 

แจ้งนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561ติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา)

แจ้งนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา) ได้ตั้งแต่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
โดยติดต่อขอรับได้ ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3
 

#การรับเอกสาร

- กรณีรับด้วยตนเอง สามารถติดต่อรับได้เลย

- กรณีรับแทน ต้องใช้เอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเอกสาร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. หนังสือมอบอำนาจ (สามารถพริ้น หรือค้นหาฟอร์มได้จาก Google)