Cinque Terre

Cinque Terre

แผนผังสนามสอบท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

แผนผังสนามสอบท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่