Cinque Terre

Cinque Terre

 

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) (มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561  ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์)  (มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่)  

สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว  ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียนได้ที่  แผนกงานทะเบียนและวัดผล  อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 

พร้อมนำใบกิจกรรมมายื่นเพื่อรับเอกสาร  ได้ตั้งแต่วันที่  4  กรกฎาคม  2562  เป็นต้นไป