Cinque Terre

Cinque Terre

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ปฐมโอวาทแก่นักศึกษา และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพบปะกับนักศึกษา ณ หอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่