Cinque Terre

Cinque Terre

 

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ได้ที่เว็บไซต์ http://saiyai.sis.rmutsv.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2562
โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
1. กรอกประวัติ และที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเอกสารและกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร
2. พิมพ์เอกสารขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินที่แผนกงานการเงิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322
          - จำนวน 1,100 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
          - จำนวน 1,600 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
3. นำหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่งที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 โดยแนบเอกสาร
         3.1 ใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
         3.2 ใบเสร็จรับเงิน
         3.3 รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
เว็บไซต์งานทะเบียน http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/
ติดต่อ 075-773132 ต่อ 141-147