Cinque Terre

Cinque Terre

 

ตัวอย่างการแต่งกายในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ตัวอย่างการแต่งกายในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  สำหรับนักศึกษาใหม่แต่ละคณะ  สามารถเข้าดูได้ที่รูปภาพประกอบ