Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมรา จำนวน 3 ราย

หลักฐานการสมัคร

พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย และ พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย

  1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                      จำนวน 1      รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
  4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

หลักฐานการสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ราย

  1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1  รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1  ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1  ฉบับ
  4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี           จำนวน  1  ฉบับ
  5. สำเนาใบปริญญา                                  จำนวน  1  ฉบับ
  6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี)                จำนวน  1  ฉบับ
แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon ประกาศ574.43 KB