Cinque Terre

Cinque Terre

 

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) (มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (กรณีขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว)
ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) ได้ ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 
พร้อมนำใบกิจกรรมมายื่นเพื่อรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป