Cinque Terre

Cinque Terre

 

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้นำส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และองค์พระพิรุณ พิธีทางศาสนา กราบไหว้สักการะพระพุทธไสยโตและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จากนั้นเป็นพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และคณาจารย์อาวุโส เพื่อความเป็นเป็นสิริมงคล แสดงกตัญญูกตเวทิตา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม