Cinque Terre

Cinque Terre

ภาพข่าวกิจกรรม

มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ใน วันที่  27 สิงหาคม  2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ไสใหญ่ 70 ปี

บรรยากาศงาน ไสใหญ่วิชาการ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 2558

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ สนามหน้าที่ว่าอำเภอทุ่งสง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558

ใน วันพุธ ที่ 29 กรกฏาคม 2558  ณ วัดไตรวิทยาราม

สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2557
จาก คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส คณะเทคโนโลยีการจัดการ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมทั้งหมด

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้ง 129-5/2558 วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ BIG CLEANING DAY และกิจกรรม 5ส วันที่ 17 มิถุนายน 2558

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมทั้งหมด

การประชุมเครือข่ายอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2588 ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ มทร. ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ใสใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมทั้งหมด

โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ณ ห้องสมุด วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (แผนกวิทยบริการ) มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมทั้งหมด

งานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมทั้งหมด

โครงการเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษาและต่อต้านสารเสพติด"บัณฑิตไทยหัวใจดนตรีต้านภัยยาเสพติด" วันพุธที่ 25 มีนาคม  2558 ณ ลานกิจกรรมชั่วคราวอาคารโรงอาหาร

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมทั้งหมด

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครสรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์เมืองนครศรีธรรมราช ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ประจำปี 2558 ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมทั้งหมด

 

โครงการกีฬาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรธรรมราช

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมทั้งหมด

โครงการเยาวชนไทยหัวใจดนตรี การประกวด โฟล์คซองและวงดนตรีสติงในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมทั้งหมด