เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์จารุวัฒน์ เจริญจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุ พร้อมพุทธางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ พรหมใหม่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ
10. นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ กรรมการ
11. ศาสตราจารย์เสาวภา อังสุภานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์สายัณห์ สดุดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. รองศาสตราจารย์สราวุธ จริตงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท(หญิง)เกิดศิริ เจริญวิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ