Get Adobe Flash player

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  มีการจัดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา แบ่งออกเป็น ๕ คณะ คือ