กรุณา อ่านคำชี้แจงและเงื่อนไขต่อไปนี้ให้เข้าใจก่อนดำเนินการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่...

1. หมายเลขบัตรประชนชนจะต้องถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง และสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวต่อ 1 รหัสเท่านั้น ห้ามใช้รหัสบัตรประชาชนของบุคคลอื่นในการสมัคร

2. กรณีที่พบว่ามีการนำเอาหมายเลขบัตรประชาชนของบุคคลอื่นมาสมัครเข้าศึกษาต่อ ซึ่งข้อมูลไม่ได้ตรงกับความเป็นจริง ให้ถือว่าผู้สมัครได้ทำผิดเงื่อนไข และสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประเภทโควตาโดยทันทีที่ตรวจสอบพบ

3. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ และจะต้องสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 หรือภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 หรือเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 โดยยึดจากวันที่สำเร็จการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าสำเร็จการศึกษาหลังวันเปิดภาคเรียน ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้สมัครได้

4. ผู้สมัครจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาให้เข้าใจก่อนสมัคร

5. เมื่อเลือกสาขาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อได้แล้ว กรุณาตัดสินใจให้ดีก่อนดำเนินการสมัคร เพราะไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครได้ในภายหลัง หากต้องการเปลี่ยนแปลงสาขา จะย้ายสาขาได้ต่อเมื่อ ได้ศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หากต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา โดยไม่ประสงค์ดำเนินการตามข้อความข้างต้นนั้น ผู้สมัครจะต้องสละสิทธิ์การสมัครเป็น นักศึกษาใหม่ประเภทโควตา และรับทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งในการสมัครใหม่จะต้องดำเนินการ สมัครและชำระค่าธรรมเนียมต่างๆใหม่ทั้งหมด

6. ผู้สมัครต้องทำการตรวจสอบข้อมูลที่ได้กรอกไปทั้งหมดแล้ว และรับรองว่าข้อความที่ปรากฎในใบสมัคร เป็นจริงทุกประการ หาก ขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ หรือข้อ ความที่ได้ระบุไว้ไม่เป็นความจริง ผู้สมัครยินยอมให้ตัดสิทธิ์เกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ทันที
         อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่สาขาวิชากำหนดไว้ หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ หากได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาและได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนแล้ว จะถือว่า การลงทะเบียนเรียนนั้นเป็นโมฆะ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ และตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษา

7. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 วิธี คือ
       1) กรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
       2) กรอกข้อมูลการสมัคร แล้วดำเนินการพิมพ์ใบสมัครและส่งหลักฐานการสมัครมายังมหาวิทยาลัยฯ (สาขาที่สมัครเรียน)

#กรุณาอ่านข้อมูลให้เข้าใจเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขทุกข้อ
กรุณาเลือก เงื่อนไขที่ผู้สมัครสามารถดำเนินการได้

#เอกสารหลักฐานการสมัครที่ต้องส่งเพื่อใช้ในการพิจารณา
1. ใบสมัคร ที่พิมพ์จาก http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/download_apply.php
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่มีหมวก ไม่ใส่แว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา  (ใช้ขนาด A4)
3.1 ระดับ ม.6/ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด   สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หรือ
3.2 ระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 3 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
  3.3 กรณีที่ไม่มีใบแสดงผลการศึกษา ใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษาแทนได้
***สำเนาทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องให้พร้อม ก่อนยื่นเอกสาร

4. ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์รับสมัคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องบริการที่ 4 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือ ส่งทางไปรษณีย์มายังศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 109 หมู่ 2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ)


#ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1. ยอดชำระไม่น้อยกว่า 30% ของค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด *ต้องมาชำระเงินและรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยฯ ด้วยตนเองเท่านั้น!!!
2. ยอดชำระ เต็มจำนวน 100%  สามารถชำระตามกำหนดการที่แจ้งชำระค่ารายงานตัวผ่านธนาคาร หรือชำระด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ