ลำดับ
รายชื่อแบบสำรวจ
กลุ่มผู้ประเมิน
link แบบสำรวจ
1.
 แบบสำรวจการมีใช้อุปกรณ์แบบพกพาของนักศึกษาเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตของทางมหาวิทยาลัย
นักศึกษา
2.
 แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการของห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
นักศึกษา , อาจารย์ ,บุคคลภายนอก ,
บุคลากรภายในวิทยาเขต
3.
 แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการของห้องสมุด วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
นักศึกษา , อาจารย์ ,บุคคลภายนอก ,
บุคลากรภายในวิทยาเขต
4.
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แผนกงานสารสนเทศการเรียนการสอน
นักศึกษา , อาจารย์ ,เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
4.
 แบบประเมิณคุณภาพของการใช้บริการ
นักศึกษา , อาจารย์ ,เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
4.
 แบบประเมิณความพึงพอใจต่อระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
นักศึกษา , อาจารย์ ,เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
109 หมู่ที่่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 เบอร์โทรศัพท์ 075-773131-2 เบอร์โทรสาร 075-773133