Get Adobe Flash player

 

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ และยึดแนวทางที่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็น   ทำเป็น และใช้เป็น ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียน    การสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ตามวิสัยทัศน์ และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส 
     ในปีการศึกษา ๒๕๔๙  บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เปลี่ยนมาใช้ครุยวิทยฐานะของตนเอง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยย้ายสถานที่พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เป็นครั้งแรก
     ด้วยการพัฒนาอย่างมีศักยภาพและมีจุดยืนที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยฯ จึงแบ่งเขตพื้นที่ ออกเป็น ๕  หน่วยงาน ในพื้นที่ภาคใต้  ได้แก่ 
๑.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา
๒.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
๓.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
๔.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
๕.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา 
 
ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  มีการจัดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา แบ่งออกเป็น ๕ คณะ คือ
คณะบริหารธุรกิจ  ประกอบด้วย  สาขาบัญชี  สาขาการตลาด   สาขาการจัดการ   สาขาระบบสารสนเทศ  (ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
คณะศิลปศาสตร์   ประกอบด้วย สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขาต่างประเทศ   สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    สาขาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม   สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  (ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประกอบด้วย  สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง   สาขาศิลปกรรมและออกแบบ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 
นอกจากนี้ ยังได้จัดสร้างโรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานประกอบการ (บริษัททรัพย์แสนไสวจำกัด) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิชาสาขาการโรงแรมและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการและความชำนาญ     เชิงปฏิบัติ ซึ่งเน้นการปฏิบัติงานในโรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท อย่างมีระบบ เน้นให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราว ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการไปปฏิบัติงานและจะได้นำความรู้  มาพัฒนาตนเองก่อนจะสำเร็จการศึกษาซึ่งจะทำให้นักศึกษาทุกคนมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ
 
        วิทยาลัยรัตภูมิ

ตั้งอยู่ที่ ๔๑๔ หมู่ ๑๔   ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เดิมเป็นพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย จึงได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยรัตภูมิในปัจจุบัน และทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศ สาขาบัญชี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย  สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง
 
       ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้มีการแบ่งส่วนราชการและจัดตั้งเป็นสำนักงานวิทยาเขตตรัง  ซึ่งประกอบด้วย ๕ หน่วยงานหลัก  ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว   สถาบันวิจัยและพัฒนา  สถาบันศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และสำนักงานวิทยาเขตตรัง และในปี  ๒๕๕๐  ได้มีการแบ่งหน่วยงานสายสนับสนุนออกเป็น  ๔ งาน ได้แก่ งานบริหารนโยบายและแผน งานการคลัง   งานบริหารวิชาการและวิจัย และงานบริหารกิจการนักศึกษา ภายใต้การบริหารของรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง  
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง ตั้งอยู่ที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๓ บ้านไม้ฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัดตรัง  ได้มีการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  ๑ คณะ ๑ วิทยาลัยที่เปิดสอน โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน  ทั้งหลักสูตร ๔  ปี   และหลักสูตรเทียบโอน  ดังนี้ 
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  ประกอบด้วย  สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาเทคโนโลยีการประมง สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยี สาขาศึกษาทั่วไป  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง  ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาขาการจัดการชายฝั่งและบูรณาการ
        วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขาภาษา ต่างประเทศ สาขาบริหารธุรกิจ
        นอกจากด้านการเรียนการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ยังมีการส่งเสริมด้านงานวิจัยของอาจารย์  การให้บริการชุมชนด้านวิชาการและด้านต่างๆ  อีกทั้งพื้นที่ภายในวิทยาเขตเอื้ออำนวยทั้งด้านการเรียนการสอน  การฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา  เพราะพื้นที่ติดทะเลฝั่งอันดามันและมีธรรมชาติที่สวยงาม       ซึ่งวิทยาเขตตรัง  ได้มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาผักผ่อนในวันหยุดและวันสำคัญต่างๆ  ประกอบด้วย  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง  ซึ่งเป็นสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม พิพิธภัณฑ์หอย การแสดงโครงกระดูกพะยูน ฉลามวาฬ การจัดนิทรรศการพะยูน และอื่นๆ   อีกหนึ่งที่สร้างความทับใจแก่นักท่องเที่ยวคือ การแสดงความสามารถของแมวน้ำ  ซึ่งจะมีการแสดง  ๒ รอบ  รอบ ๑๐.๓๐ น. และ  ๑๔.๓๐ น.  หากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเพิ่มอีก  ๒  รอบเป็น   ๔  รอบ  คือ  ๑๐.๓๐ น.  ๑๑.๓๐ น.  ๑๔.๓๐ น.และ ๑๕.๓๐ น.  นอกจากนี้โซนด้านนอกของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำยังมีการจำหน่ายของที่ระลึก  ซึ่งมีสินค้าในเครือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่นักศึกษา
        ทางเดินศึกษาธรรมชาติ (walk way ) เป็นทางเดินศึกษาแหล่งธรรมชาติรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบป่าชายเลน  เหมาะแก่การศึกษาของนักเรียน  นักศึกษา  นักวิชาการ  หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องของระบบความอุดมสมบูรณ์ในป่าชายเลน  ประกอบด้วย ๔  ทางเดินศึกษาด้วยกัน  ได้แก่                  ๑.ทางเดินศึกษาธรรมชาติ   ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาจารย์  มีระยะทางโดยประมาณ ๖๐๐ เมตร ๒.ทางเดินศึกษา   การท่องเที่ยว  โดยที่พักตั้งอยู่โซนด้านในติดกับชายหาด  สถานที่มีความเงียบสงบ   บรรยากาศที่พักรายล้อมด้วยต้นเสม็ดขาว เสม็ดแดง  บรรยากาศเย็นสบาย  เหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติและรักการพักผ่อนอย่างแท้จริง  ศูนย์ฝึกการโรงแรมประกอบด้วยบ้านพักที่มีสไตล์การออกแบบที่ไม่เหมือนใคร  เน้นโทนสีที่เข้ากับธรรมชาติ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักมากมายที่สำคัญราคาเป็นกันเอง  นอกจากศูนย์ฝึกโรงแรมแล้วขณะนี้วิทยาเขตตรังกำลังก่อร้างโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาล  ๑๒๐  ล้านบาท  และจะก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการได้ประมาณปลายปี พ.ศ.๒๕๕๓
นอกจากนี้  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ยังเน้นผลิตบุคลากรทางด้านการให้บริการต่างๆ โดยให้บริการนวดแผนไทยถือเป็นอีกหนึ่งการให้บริการที่ได้จัดขึ้น  สำหรับการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนั้น ประกอบด้วย  การนวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย  และการนวดตัวแบบราชสำนัก  ภายใต้การให้บริการของนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  สำหรับการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนั้น  เปิดให้บริการทุกวัน ณ  อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ใกล้ประภาคาร) หาดราชมงคลตรัง  และนี่คืออีกหนึ่งของการให้บริการที่ มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  ต้องการให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่สนใจรักสุขภาพและหลงใหลศิลปะการนวดของไทย  
       จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  ไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติของนักศึกษาด้านต่างๆ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ โดยนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในวิทยาเขตตรัง จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับสถานที่จริง         เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว  นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้  ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ในอนาคต 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๗๘ ในนาม“โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ประจำอำเภอทุ่งสง” ที่รับผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าศึกษาต่อทางด้านเกษตรกรรม ที่เท่านั้น โดยผู้เรียนทุกคนจะต้องเข้าเป็นนักเรียนกินนอน เพื่อการฝึกฝนความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการเป็นปฏิบัติจริง  ๒  ปีจึงจบหลักสูตร 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดระยะเวลา ๗๐ กว่าปีที่ผ่าน รับการยกฐานะจากโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม เป็น“โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช”  พร้อมการโอนกิจการเป็นของรัฐบาล เมื่อปี  ๒๔๘๒  ยกฐานะเป็น“วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช” เมื่อปี ๒๕๐๘                   ปี ๒๕๓๑ ได้รับการยกฐานะเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช”และเป็น“มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่” ปี ๒๕๔๘
ปัจจุบันวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  ตั้งอยู่  เลขที่ ๑๐๙  ถนนทุ่งสง-นครศรีฯ  หมู่ ๒  ตำบล  ถ้ำใหญ่   อำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ได้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการที่ขยายวงกว้างและมีความหลากหลายขึ้น จึงมีภารกิจในการให้ความรู้ทั้งด้านการเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ โดยจัดการเรียนการสอน ๓ คณะด้วยกันคือ คณะเกษตรศาสตร์ ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีหลักสูตร ดังนี้
คณะเกษตรศาสตร์  จัดการเรียนการสอน ๒  พื้นที่ คือวิทยาเขตนครศรีธรรมราชไสใหญ่และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  โดยพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดการเรียนการสอน ๕ สาขาวิชา ประกอบด้วย   สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาประมง  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชสาขาสัตวศาสตร์ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรประมง
ตลอดระยะเวลา ๗๐ กว่าปีที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาและสั่งสมประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า จนเป็นที่กล่าวขานถึงความเป็นสิงห์เหนือและเสือใต้ ซึ่ง สิงห์เหนือ นั่นหมายถึงคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และเสือใต้ นั้นก็คือ เกษตรศาสตร์หรือ เกษตร ไสใหญ่  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่      ในปัจจุบัน
 
คณะเกษตรศาสตร์ ยังมีผลงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้ง“ศูนย์สาธิตตัวอย่างเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม พันธุ์กล้วยไม้พื้นเมือง   และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย การขยายพันธุ์กล้วยไม้ให้ได้ปริมาณมาก แต่เน้นการไม่ทำลายธรรมชาติ   ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนให้ความสนใจเข้าศึกษาและเรียนรู้เป็นจำนวนมาก 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดการเรียนการสอน ๙  สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  สาขาชีววิทยาประยุกต์  สาขาเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี  สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   สาขาการแพทย์แผนไทย  และสาขาศึกษาทั่วไป
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การผลิตงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  คณะจึงฝึกฝนให้บัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่สู้งาน อดทน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาง ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษาด้านยางและพอลิเมอร์ของคณะมีงานทำ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ผลผลิตของบัณฑิตในการทำงานยังเป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงานอีกด้วย
 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ประกอบด้วย สาขาการจัดการ  สาขาการตลาด   สาขาการบัญชี  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ด้วยศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคมและชุมชนในรูปแบบงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้าชุมชน อันเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสังคมในระยะยาวต่อไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๕   ตำบลทุ่งใหญ่   อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับนักศึกษาที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเกษตรศาสตร์ให้สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคใต้ ซึ่งแต่เดิมต้องเดินทางไปเรียนต่อในภาคอื่น คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราชจึงนับเป็นสถานศึกษาแห่งแรกในภาคใต้ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายอาชีวเกษตรโดยมีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน ๑๘ คน การเปิดสอนระยะนี้ได้เปิดสอนที่วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช (สมัยนั้น) ต่อมาเริ่มบุกเบิกพัฒนา พื้นที่ ๒,๐๐๐ ไร่เศษ ที่บ้านขอนไทรหัก ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ (ที่ตั้งคณะปัจจุบัน) และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้มีมติให้จัดตั้ง คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานใหม่  และด้วยการพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านอื่นๆ จึงทำการเปิดคณะเพิ่มขึ้นอีก ๒  คณะคือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์       
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
 
        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙หมู่ ๔ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เดิมชื่อวิทยาเขตศรีวิชัย  สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน     พ.ศ.  ๒๕๓๘  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งวิทยา  เขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  เปิดการเรียนการสอน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงครั้งแรก  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๓โดยฝากเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   วิทยาเขตภาคใต้  จังหวัดสงขลา  และย้ายมาจัดการเรียนการสอน  ที่วิทยาเขตศรีวิชัย  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีจนกระทั่งในปี  พ.ศ.๒๕๔๘ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ โดยได้มีการรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตศรีวิชัยได้ปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประกาศใช้เป็นต้นมาและยึดถือปรัชญาที่ว่า ประพฤติดี  เรียนรู้ดี  กิจกรรมดี  ฝีมือดี มีคุณธรรม นำการพัฒนา  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพ  พัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากล      บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกด้วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนบ้านท่าจันทน์  ตำบลท้องเนียน  อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  บริเวณรอบนอกจึงล้อมรอบด้วยภูเขา ทะเล และป่าไม้  บรรยากาศสงบและสดชื่น  มีโบราณสถานใกล้เคียง คือ เจดีย์ปะการัง แหลมประทับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด        
        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมี  ๓  สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาการบัญชี สาขาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาการจัดการทั่วไป
 
สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร
 
สืบเนื่องจากจังหวัดในเขตภาคใต้ ได้ประกาศวาตภัยจากพายุใต้ฝุ่น“เกย์” เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร ประชาชน  ที่ประสบวาตภัยในครั้งนี้อยู่ในสภาพที่สูญเสียทรัพย์สิน ขาดขวัญและกำลังใจ รวมทั้งขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะสร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตนเอง  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้จัดตั้งศูนย์ขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ผลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในจังหวัดชุมพร ขึ้น บนเนื้อที่ ๒๑๘  ไร่ ซึ่งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกิจการพิเศษ และในปี ๒๕๓๙ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีทดลองและฝึกงานนักศึกษาจังหวัดชุมพร
ต่อมาได้ประกาศให้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในปี ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เปลี่ยนชื่อสถานีทดลองและฝึกงานนักศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นสถาบันวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัยชุมพร โดยให้มีบทบาทหน้าที่ด้านการศึกษา ทดลอง และวิจัย ตลอดจนการให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
ปัจจุบันสถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
จากความเป็นมาแต่ละหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น ได้รวมเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย  นับเป็นมหาวิทยาลัยฯทางด้านการศึกษาสายวิชาชีพ ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการ ที่มีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ ปลูกฝังให้นักศึกษา เป็นคนดีมีวินัย ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ขยันและอดทน จึงจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ ให้สมกับคำว่าสถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ชาติสืบไป