บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 สารมารถเข้ากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2554
จาก ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียด

บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 สารมารถเข้ากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตได้ที่

เว็บไซต์ ::http://www.rmutsv.ac.th/student_work/

จำนวนครั้งที่อ่าน : 947

  

hghghg