Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์บัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์บัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 งาน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย  ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษา ป.ตรี จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาปริญญาบัตริ จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศรับสมัครอาจารย์บัญชี

ประกาศรับสมัครอาจารย์บัญชี 1 อัตรา

รับสมัครอาจารย์การเงิน

รับสมัครอาจารย์การเงิน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์การเงิน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์การเงิน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

 

รับสมัครอาจารย์การเงิน

รับสมัครอาจารย์การเงิน