Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอุทยานเกษตรและเรือนเพาะชำไม้ประดับ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอุทยานเกษตรและเรือนเพาะชำไม้ประดับ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 รูป

2.สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการคณะเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการคณะเกษตรศาสตร์

ประกาศผลสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเกษตร

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ คณะเกษตรศาสตร์

รับสมัครอาจารย์การเงิน

ประกาศรับสมัครอาจารย์การเงิน

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะเกษตรศาสตร์ 1 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด(ห้องสมุด)

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด(ห้องสมุด)

ประกาศผลสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทย์ฯ

ประกาศผลสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ของคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ของคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 งาน