Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผุ็มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รับสมัครเจ้าหน้าที่หอพัก

รับสมัครเจ้าหน้าที่หอพัก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จำนวน 1 งาน หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ 5. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต/บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จำนวน 1 ฉบับ

รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

รับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบอาจารย์บัญชี

ประกาศผลสอบอาจารย์บัญชี

ประกาศรับสมัครอาจารย์บัญชี

ประกาศรายชื่ออาจารย์บัญชี

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป