Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ ดูแลบริเวณพื้นที่อุทยานเกษตรและเรือนเพาะชำไม้ประดับ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ ดูแลบริเวณพื้นที่อุทยานเกษตรและเรือนเพาะชำไม้ประดับ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่จำกัด) จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการพนักงานทำความสะอาด

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการพนักงานทำความสะอาด

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาตารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสร์

ประกาศรายชื่ือผู้ผานการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป