Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ อัตรา หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

รับสมัครอาจารย์เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน ๑ งาน และ พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน ๑ งาน สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน ๑ งาน และ พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน ๑ งาน สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่นวด สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่นวด สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ ดูแลบริเวณพื้นที่อุทยานเกษตรและเรือนเพาะชำไม้ประดับ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ ดูแลบริเวณพื้นที่อุทยานเกษตรและเรือนเพาะชำไม้ประดับ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่จำกัด) จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์