Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 13 อัตรา

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้่างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์  สาขาการบัญชี  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  2 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๒  อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  2  อัตรา