Cinque Terre

Cinque Terre

ประชาสัมพันธ์-คณะเทคโนโลยีการจัดการ

Subscribe to ประชาสัมพันธ์-คณะเทคโนโลยีการจัดการ feed
Updated: 20 min 1 sec ago

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

Wed, 04/10/2019 - 15:53

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

          อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย นำบุคลากร ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 90 ท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทย ในบรรยากาศที่อบอุ่น ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา สาขาการตลาด

Tue, 03/26/2019 - 14:15
คณะเทคโนโลยีการจัดการ #ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ดำ นางสาวกมลฉัตร ทองนอก นางสาวชไมพร พาหุกาญจน์ นางสาววิชุดา จุลจงกล นางสาวแพรวพรรณราห์ พรายชนะ นางสาวณัฐตกาญ บุญวงค์ นางสาวอนงค์นารถ      ษรสกล นักศึกษา สาขาการตลาด ได้รับรางวัล ทีมดีเด่น ระดับภูมิภาค จากการประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้า  ของกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย ได้มีการคัดเลือก 18 ผลงาน จาก 82 สถาบันทั่วประเทศ

โครงการ "สายสัมพันธ์ พี่มหาลัย"

Thu, 03/07/2019 - 21:33

เมื่อวันนี้ วันที่ 6 มีนาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ “สายสัมพันธ์ พี่มหาลัย” ประจำปีการศึกษา 2562 อาจารย์หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์ หัวหน้างานแนะแนว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
โครงการดังกล่าวดำเนินการเพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่ เชิญชวน แนะนำ แนะแนวน้องๆมาศึกษาต่อ พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร ในปีการศึกษา 2562 โดยงานแนะแนวฯ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ห้อง MT407 ชั้น 4 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

โครงการ "สายสัมพันธ์ พี่มหาลัย"

Thu, 03/07/2019 - 12:22

เมื่อวันนี้ วันที่ 6 มีนาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ “สายสัมพันธ์ พี่มหาลัย” ประจำปีการศึกษา 2562 อาจารย์หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์ หัวหน้างานแนะแนว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
โครงการดังกล่าวดำเนินการเพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่ เชิญชวน แนะนำ แนะแนวน้องๆมาศึกษาต่อ พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร ในปีการศึกษา 2562 โดยงานแนะแนวฯ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ห้อง MT407 ชั้น 4 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ในหัวข้อ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์”

Thu, 03/07/2019 - 12:12

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  อาจารย์ ดร.สุพัตรา  คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  ในหัวข้อ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์”  เพื่อสร้างการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

Mon, 02/18/2019 - 15:23

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ณ ห้อง MT 209 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีกาารจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชึ่งดำเนินโครงการโดยงานวิชาการและวิจัย เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อปรับตัวกับสถานการณ์การแข่งขันตลาดแรงในอนาคต

รับเกียรติจาก ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านวังเต่า อาจารย์พรรณนภา เขียวน้อย อาจารย์สาขาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นวิทยากร

เสวนาฟาร์มสเตย์ “การทำสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว”

Mon, 02/18/2019 - 15:12

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เสวนาฟาร์มสเตย์ “การทำสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว” ณ ลานเกษตรคนเมือง คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแห่งชาติ2562 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

รับเกียรติจาก คุณสาวัน ตัน บ้านไร่ตะวันหวาน

คุณกิตติกร อ่อนจันทร์ บ้านไร่เกษมสุข

คุณปิยะนัย ไชยเดช บ้านสวนทองคำ

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประสบการณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ร่วมเสวนา มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนากว่า 80 ท่าน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องระบบการจัดการธุรกิจฟาร์มสเตย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ และบุคลากร

Mon, 02/18/2019 - 14:46

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ และบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมโครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้ "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม KM : Innovation University" ณ ห้องประชุมใช้บางยาง

โดย ผศ.จินตนา เลิศสกุล, ผศ.วไลพร สุขสมภักดิ์, ผศ.อิศราพร ใจกระจ่าง

ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ที่ 9 : องค์ความรู้ก่อนเกษียณ

 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" จำนวน 9 ชุมชนนักปฏิบัติ อาจารย์และบุคลากร ได้รับรางวัลการแลกเปลี่ยนแนวปฎิบัติที่ดี จำนวน 4 Cop ดังนี้

1. การบริการวิชาการ  โดย อาจารย์สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ

2. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง, นายเดชนรินทร์ ตะปินา

3. การพัฒนานักศึกษา โดยนายสามารถ ศรีกาญจน์

4. การดำเนินงานของสายสนับสนุน โดยอาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต, นางสาวนุชเนตร นาคะพันธ์

 
 

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

แสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ

Mon, 02/18/2019 - 14:42

แสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมสัมมนาและการแข่งขันทักษะ  ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของ ๙ มทร. ครั้งที่ ๗ 

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลโครงการร่วมสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ดังนี้ 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

รางวัล

๑.

อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับ     การบริการวิชาการ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ  (Best Practices)

๒.

นางสาวสุนทรี ทองดำหยู

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

๓.

นางสาวอัจฉรา  แสนบุตรดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

๔.

นางสาวกมลวรรณ สินธุเพ็ชร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

๕.

นายฐิติวัสส์ ขนอม

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและ       การประกวดสื่อ

๖.

นางสาวสุดธิดา ชนะคช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและ   การประกวดสื่อ

๗.

นายกฤตดิศักดิ์ ดาลุนฉิม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและ   การประกวดสื่อ

โครงการ "ประกวดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามศาสตร์พระราชา"

Tue, 01/29/2019 - 11:11

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "ประกวดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามศาสตร์พระราชา" ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี2562 ชิงโล่ประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ห้อง MT209 อาคารศรีสรรพวิทย์

รับเกียรติจาก ผศ.สุจารี  แก้วคง รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  คุณพัชรินทร์  วิศาล ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผศ.พนิดา  รัตนสุภา  อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย  อาจารย์ ดร.บุปผชาติ  แต่งเกลี้ยง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย อาจารย์จารีพร  เพชรชิต อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านการเกษตรของสถาบันพระมากษัตริย์ไทย เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว เพื่อความยั่งยืนของชุมชน และเป็นช่องทางให้กลุ่มเกษตรกรได้แสดงผลงานในระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ประชุมลงนามทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง ประจำปี2561

Thu, 01/24/2019 - 15:09

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมลงนามทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง ประจำปี2561 ในประเด็นโครงการ"การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน"  โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานโครงการพัฒนางานวิจัย วัตถุประสงค์ ความสำคัญของโครงการ รวมไปถึงการต่อยอดงานวิจัยระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาคี  อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  เข้าร่วมเป็นสักขีพยานร่วมลงนามครั้งนี้  ณ ห้องปฏิบัติการ MT 209 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 

โครงการ วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

Wed, 01/23/2019 - 15:52

วันที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศศิวิมล  สุขบท อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร.กิตติ  รัตนราษี  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พัทยา รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)

พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรดังกล่าวพัฒนาจากโครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการจัดการ การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การดำเนินการอย่างเหมาะสมด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่

โครงการยกร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

Tue, 01/22/2019 - 11:56

โครงการยกร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์

ได้รับเกียรติจาก ผศ.เตชธรรม สังข์คร ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์ ดร.สิริภัทร์  โชติช่วง รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และ ประธานหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คุณสมศักดิ์  ลาภมหานนท์ ที่ปรึกษา หจก.เอส เอส คอทตอนไทย คอร์เปอร์เลชั่น หจก.ลาภทักษิณพลาสติก หจก.ลาภทักษิณปิโตเลี่ยมร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรดังกล่าวพัฒนาจากโครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการจัดการ การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การดำเนินการอย่างเหมาะสมด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์อิศราพร ใจกระจ่าง

Sat, 01/05/2019 - 16:30

คณะเทคโนโลยีการจัดการ #ขอแสดงความยินดี กับ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์อิศราพร  ใจกระจ่าง

ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล #ครูดีเด่น ประจำปี2561

วันครู ครั้งที่ 8 มทร.ศรีวิชัย

The Values of teachers "คุณค่าของครู"

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์จุฑาภรณ์ เลิศไกร ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย

Thu, 12/06/2018 - 11:33

 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์จุฑาภรณ์ เลิศไกร อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “An Ontology-Based Model for Treatment Guidelines  of Internet and Games Addiction” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 4Th International Conference on Applied Science and Technology (ICAST2018)  ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม พีเอสยูลอดจ์ (PSU Lodge) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

โครงการชุมชนน่าอยู่

Wed, 11/28/2018 - 09:56

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินการเรียนรู้และการพัฒนา โครงการชุมชนน่าอยู๋ บ้านไร่เหนือ หมู่ที่9 บ้านทรายขาว หมู่ที่1 และบ้านสหกรณ์ หมู่ที่3 พร้อมบรรยายให้ความรู้ทางการตลาดในการแก้ปัญหาให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการสร้างแนวคิดในการสร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ผ่านโครงการ Start Up ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ ฝึกสหกิจศึกษา

Fri, 11/02/2018 - 11:20

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 งานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ ฝึกสหกิจศึกษา  รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาการบัญชี เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม ทราบถึงกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติระหว่างการฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา

โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ของไทย

Thu, 11/01/2018 - 15:59

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ของไทย ดำเนินงานโดยนักสึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับเกียรติจาก คุณกฤษฎาพล มณีเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการตลาด ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยาย ในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ที่มีผลต่อโลจิสติกส์ ซึ่งมีนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

โครงการนักบัญชีรุ่นใหม่ใส่ใจบ้านเกิด

Thu, 10/11/2018 - 11:33

มื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการ นักบัญชีรุ่นใหม่ใส่ใจบ้านเกิด ณ หอประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สาขาบัญชี ชั้นปีที่4 ซึ่งใกล้จะสำเร็จการศึกษา สามารถวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยนำความรู้ทฤษฎีการบัญชี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา

Fri, 08/24/2018 - 11:18

คณะเทคโนโลยีการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล LISSASPAC Best Poster Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Using Ontology for Digital Humanities Research” จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Library and Information Science เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์