Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด

วันเวลารับสมัคร                                      ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2561

                                                                  (ในวันเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.3๐น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                       วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น.

                                                         ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                    วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน                             วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

 

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้างเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

  • เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 60 ปี
  • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร มีใบนำปลด

สด.43 หรือ สด.8

  • มีหนังสือรับรองการตรวจประวัติจากสถานีตำรวจ และไม่เคยต้องโทษคดีอาญาและคดีประเภทอื่นๆ
  • มีความประพฤติเรียบร้อย รักษาระเบียบวินัยเป็นอย่างดี มีสุขภาพร่างการแข็งแรง
  • มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการเสนอการรับจ้าง

-     รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

-     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด

-     สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด

-     ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ชุด

 

ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, November 5, 2018 - 10:45 to Friday, November 30, 2018 - 16:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

               วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี 6 ปี) สังกัดคณะสัตวแพยศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (ตำแหน่งวิชาการ)  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

 ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ194.41 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

รับสมัครอาจารย์เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize การเงิน 31.pdf191.88 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์

                วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเกษตรศาสตร์

            วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ-รับสมัครอาจารย์26.pdf276.52 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานดูแลทำความสะอาดอาคาร สาขาสัตวศาสตร์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานดูแลทำความสะอาดอาคาร สาขาสัตวศาสตร์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  จำนวน  1 อัตรา                         (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ:  CCF_000022.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานดูแลงานแผนกการเพาะเห็ด สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานดูแลงานแผนกการเพาะเห็ด สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1  อัตรา       ตามเอกสารแนบ 

ข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ:  CCF_000020.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณเกษตรศาสตร์

             วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน  จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

                วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานดูแลทำความสะอาดอาคาร สาขาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานดูแลทำความสะอาดอาคาร สาขาสัตวศาสตร์  (ตามเอกสารแนบ)                                                                           

เอกสารแนบ:  CCF_000019.pdfข่าวสมัครงาน/ผล