Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 3.1 ประเภทรับตรงอิสระ(ปวช., ปวส.)

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 3.1 ประเภทรับตรงอิสระ(ปวช., ปวส.)

 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ตั้งแต่ 08.00 น.เป็นต้นไป
จากเดิม ห้องประชุมโดม ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>>> เปลี่ยนเป็น ห้อง 316-317 อาคาร 3 ชั้น 1 (อาคารหน้าเสาธง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
สอบถามเพิ่มเติม 075-773132 ต่อ 147/ 061-1428756

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 พื้นที่ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 256180.77 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม "PIM 9th National and 2nd International Conference"

       ด้วยสถาบันการจัดการบัญญาภิวัฒน์ มีหนังสือประชาสัมพันธ์มายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดประชุม "PIM 9th National and 2nd International Conference" ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2562

read more

ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ 2

ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ 2 (สอบเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize MT307.pdf109.84 KB MT406.pdf110.67 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

โครงการ "สายสัมพันธ์ พี่มหาลัย"

เมื่อวันนี้ วันที่ 6 มีนาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ “สายสัมพันธ์ พี่มหาลัย” ประจำปีการศึกษา 2562 อาจารย์หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์ หัวหน้างานแนะแนว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
โครงการดังกล่าวดำเนินการเพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่ เชิญชวน แนะนำ แนะแนวน้องๆมาศึกษาต่อ พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร ในปีการศึกษา 2562 โดยงานแนะแนวฯ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ห้อง MT407 ชั้น 4 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

โครงการ "สายสัมพันธ์ พี่มหาลัย"

เมื่อวันนี้ วันที่ 6 มีนาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ “สายสัมพันธ์ พี่มหาลัย” ประจำปีการศึกษา 2562 อาจารย์หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์ หัวหน้างานแนะแนว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
โครงการดังกล่าวดำเนินการเพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่ เชิญชวน แนะนำ แนะแนวน้องๆมาศึกษาต่อ พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร ในปีการศึกษา 2562 โดยงานแนะแนวฯ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ห้อง MT407 ชั้น 4 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ในหัวข้อ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  อาจารย์ ดร.สุพัตรา  คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  ในหัวข้อ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์”  เพื่อสร้างการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 มีนาคม 2562 เท่านั้น

ภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง 315 ช่องบริการที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1

แผนกงานบริหารวิชาการและวิจัย 075-329587 , 075-773132 ต่อ 141

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2562

โดยสามารถเข้าดูได้ในไฟล์ที่แนบด้านล่าง

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ห้องสอบ MT307109.18 KB ห้องสอบ MT406107.02 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก มทร.ศรีวิชัย


     ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก  ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 - 21.00 น.  ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ แจ้งกำหนดการปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่าง วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์  2562
 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ณ ห้อง MT 209 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีกาารจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชึ่งดำเนินโครงการโดยงานวิชาการและวิจัย เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อปรับตัวกับสถานการณ์การแข่งขันตลาดแรงในอนาคต

รับเกียรติจาก ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านวังเต่า อาจารย์พรรณนภา เขียวน้อย อาจารย์สาขาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นวิทยากร

เสวนาฟาร์มสเตย์ “การทำสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เสวนาฟาร์มสเตย์ “การทำสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว” ณ ลานเกษตรคนเมือง คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแห่งชาติ2562 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

รับเกียรติจาก คุณสาวัน ตัน บ้านไร่ตะวันหวาน

คุณกิตติกร อ่อนจันทร์ บ้านไร่เกษมสุข

คุณปิยะนัย ไชยเดช บ้านสวนทองคำ

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประสบการณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ร่วมเสวนา มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนากว่า 80 ท่าน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องระบบการจัดการธุรกิจฟาร์มสเตย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ และบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ และบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมโครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้ "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม KM : Innovation University" ณ ห้องประชุมใช้บางยาง

โดย ผศ.จินตนา เลิศสกุล, ผศ.วไลพร สุขสมภักดิ์, ผศ.อิศราพร ใจกระจ่าง

ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ที่ 9 : องค์ความรู้ก่อนเกษียณ

 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" จำนวน 9 ชุมชนนักปฏิบัติ อาจารย์และบุคลากร ได้รับรางวัลการแลกเปลี่ยนแนวปฎิบัติที่ดี จำนวน 4 Cop ดังนี้

1. การบริการวิชาการ  โดย อาจารย์สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ

2. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง, นายเดชนรินทร์ ตะปินา

3. การพัฒนานักศึกษา โดยนายสามารถ ศรีกาญจน์

4. การดำเนินงานของสายสนับสนุน โดยอาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต, นางสาวนุชเนตร นาคะพันธ์

 
 

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

แสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ

แสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมสัมมนาและการแข่งขันทักษะ  ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของ ๙ มทร. ครั้งที่ ๗ 

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลโครงการร่วมสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ดังนี้ 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

รางวัล

๑.

อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับ     การบริการวิชาการ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ  (Best Practices)

๒.

นางสาวสุนทรี ทองดำหยู

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

๓.

นางสาวอัจฉรา  แสนบุตรดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

๔.

นางสาวกมลวรรณ สินธุเพ็ชร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

๕.

นายฐิติวัสส์ ขนอม

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและ       การประกวดสื่อ

๖.

นางสาวสุดธิดา ชนะคช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและ   การประกวดสื่อ

๗.

นายกฤตดิศักดิ์ ดาลุนฉิม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและ   การประกวดสื่อ