Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการชุมชนน่าอยู่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินการเรียนรู้และการพัฒนา โครงการชุมชนน่าอยู๋ บ้านไร่เหนือ หมู่ที่9 บ้านทรายขาว หมู่ที่1 และบ้านสหกรณ์ หมู่ที่3 พร้อมบรรยายให้ความรู้ทางการตลาดในการแก้ปัญหาให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการสร้างแนวคิดในการสร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ผ่านโครงการ Start Up ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่1/2561 ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (กรณีขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว)
ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) ได้ ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3
พร้อมนำใบกิจกรรมมายื่นเพื่อรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1 (RMUTSV TEST 1) ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1 (RMUTSV TEST 1) ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
สามารถดูรายชื่อตามห้องสอบได้ตามไฟล์แนบด้านล่างแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ห้องสอบ MT20981.75 KB ห้องสอบ MT30259.08 KB ห้องสอบ MT30359.18 KB ห้องสอบ MT30460.39 KB ห้องสอบ MT30859.75 KB ห้องสอบ MT30959.15 KB ห้องสอบ MT40459.25 KB ห้องสอบ MT40558.11 KB ห้องสอบ MT40667.76 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่เว็บไซต์ http://saiyai.sis.rmutsv.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561
โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
1. กรอกประวัติ และที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเอกสารและกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร
2. พิมพ์เอกสารขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินที่แผนกการเงิน
- จำนวน 1,100 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
- จำนวน 1,600 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
3. นำหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่งที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 โดยแนบเอกสาร
3.1 ใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3.2 ใบเสร็จรับเงิน
3.3 รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
เว็บไซต์งานทะเบียน http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/ ติดต่อ 075-773132 ต่อ 141-147
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางการศึกษา

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางการศึกษา The 7th PSU Education Conference "Higher Education for All: Surviving in Times of Change" ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวามคม 2561 ณ ศูนย์ประชุุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์ https://www.psued.org/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช 074 - 2892112 สำหรับค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทางของผู้เข้าประชุมขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน 2562

กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skills & Leadership Camp 2019) ในระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2561 ณ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมและดำเนินกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ดังรายชื่อตามประกาศแนบนี้

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวด

read more