Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, welcome Mr. Triyogo Jatmiko : consulate of the Republic of Indonesia

Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakorn Si Thammarat campus, we very pleased to welcome Mr. Triyogo Jatmiko : consulate of the Republic of Indonesia in Songkhla for his visit the campus and have a opportunity to meet 11 Indonesian students, These students currently study at faculty of Agriculture.

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สโมวิศวฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

หนึ่งหยด ต่อหนึ่งชีวิต บรรยากาศกิจกรรมการบริจาคโลหิตในเช้าวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นไปอย่างครึกครื้น ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากร ภายใน มทร. ศรีวิชัย เข้าร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์/ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับเหล่ากาชาดสงขลา โดยเป็นการร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมการบริจาคโลหิตเช่นนี้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา และได้รับความร่วมมือที่ดีจากนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิตตลอดมา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะวิศวฯ

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับ Prof. Dr. Ambigapathy Pandian จาก UNIMAS ประเทศเมเลเซีย

 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ นำโดย ผศ.กันทริน  รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาววีรวรรณ  อำภา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ได้ต้อนรับ Prof. Dr.

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับคณะอาจารย์จาก School of Information Management and Computer Duta Bangsa Surakarta, Indonesia (STMIK)

 ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 กองวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ผศ.ดร.กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ต้อนรับตัวแทนจาก Schoo

read more

อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตมือใหม่

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตมือใหม่ ณ หอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ รับเกียรติจากคุณนิรันดร์ จินดานาค ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อให้บัณฑิตเพียบพร้อมด้วยความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สมบูณณ์ด้วยพฤติกรรมแห่งความดี

Tags: งานพัฒนานักศึกษา

แสดงความยินดี

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่

๑.นางสาวธาวินี บุญอโน           ๒. นางสาวณัฐนรี สุวรรณฤทธิ์

๓. นางสาวสุดารัตน์ บัวจีน         ๔. นางสาวสุวนันท์ กาญจนา

๕. นางสาวศรีสุดา ทองสุข นักศึกษาสาขาการตลาด และ อาจารย์สุทธิกาญจน์ แก้าคงบุญ อาจารย์ที่ปรึกษา

ได้รับรางวัล "ระดับดี" ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิจัยสถาบัน

เรื่อง พฤติกรรมการตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ณ จุดจำหน่ายปั๊มน้ำมัน ปตท.ผาทอง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒ และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิชาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรอยุทธยา 

การพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคมฯ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดำเนินโครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคมและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ณ หอประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการเป็นประธานเปิดโครงการ มีนีกศึกษาชั้นปีที่4 เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน และอาจารย์สุภาพร เพชรสี่หมื่น อาจารย์ผู้ชำนาญการด้านบุคลิกภาพ วิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

https://www.facebook.com/pg/mtsaiyai/photos/?tab=album&album_id=1408866812506583

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการจัดการ (อาคารใหม่) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการจัดขึ้นเพื่ออาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

อาจารย์รพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ อาจารย์ณัฏฐ์พัชร์ ตันตระกูล และอาจารย์พิมพาภรณ์ นกแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

รับการตรวจติดตามการประเมินกิจกรรม 5ส Plus

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 งานประกันคุณภาพ สำนักงานคณบดี จัดโครงการ รับการตรวจติดตามการประเมินกิจกรรม 5ส Plus อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานได้ร่วมกันทำกิจกรรม ทำให้สถานที่ทำงาน สถานศึกษา สะอาดเป็นระเบียบ มีบรรยากาศที่ดี ( 5ส ได้แก่ สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัยที่ดี สำหรับปีนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายดำเนินกิจกรรม 5สPlus คือ นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม )

ประชาสัมพันธ์-คณะบริหารธุรกิจ: โครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการทรุพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน ณ ตึก 63 อาคารเฉลิมพระเกียนติ 72 พระชนมพรรษา ชั้น 1 โดยในโครงการมีการสาธิตการทำขนมไทยต่างๆ และการทำสลัดโร พูดได้ว่าอิ่มกันทั่วหน้าเลยครับ

 

ประมวลภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการข่าวกิจกรรมนักศึกษาDate: Tuesday, 25 April, 2017 - 09:15

สัมมนาการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ

เมื่อวันที่ 31มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สัมมนาการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ เพชร์แก้ว ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการ การวิเคราะห์โอกาส การสร้างแนวคิด การออกแบบการตลาด และแนวคิดใหม่ๆในการประกอบธุรกิจ 

https://www.facebook.com/pg/mtsaiyai/photos/?tab=album&album_id=1373136992746232

กิจกรรม 5ส+

วันที่ 19 เมษายน 2560 งานประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการกิจกรรม 5 ส+ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจจากภายนอก ในวันที่ 25 เมษายน นี้

https://www.facebook.com/pg/mtsaiyai/photos/?tab=album&album_id=1394125237314074