Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: เชิญร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดฯ

 ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กำหนดจัดการประกวดภาพถ่าย "Thailand in Your Mind" ผ่านสื่อออนไลน์ และกำหนดรับสมัครผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 30 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.thailandinyourmind.com ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการส่งบุคลากรเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายฯ กลับไปยัง โทรสารหมายเลข 0 5328 3740 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประกาศผลการคัดเลือกผลงานบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่าย (SILK 2017)

 ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่าย (SILK 2017) ณ Uiversiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับคณะจาก Universiti Teknologi MARA

 วันที่ 30 มีนาคม 2560 ต้อนรับคณะจาก Universiti Teknology MARA (UiTM) เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้ถือโอกาสนี้มาประชาสัมพันธ์การจัด International conference and Competition on Teaching and Learning (i-TeLearN) 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจาย์กันทริน  รักษ์สาคร เข้าร่วมในการต้อนรับดังกล่าว read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Universitas Bengkulu

 ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารจากคณะเกษตรศาสตร์ Universitas Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ทองเจือ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการต้อนรับดังกล่าว    

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์

 ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 4,100 คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

    ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 22 หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

    ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 22 หลักสูตร แนบไฟล์เอกสาร:  คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ศรีวิชัย (Srivijaya Engineering Journal)

Body: 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการจัดทำวารสารทางวิชาการ ภายใต้ชื่อภาษาไทย “วารสารวิศวกรรมศาสตร์ศรีวิชัย” ชื่อภาษาอังกฤษ “Srivijaya Engineering Journal” และชื่อย่อว่า “SEJ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษา เป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้มีมาตรฐาน และก้าวไปสู่คุณภาพตามเกณฑ์วารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ดังนั้นจึงขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการและบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ศรีวิชัย ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยมีหลักเกณฑ์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eng.rmutsv.ac.th/sej/

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: การจัด 2017 Student Exchange Fair

 ด้วย Victoria University of Wleelington (VUW) ประเทศนิวซีแลนด์ และได้เชิญสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจพิจารณาเข้าร่วมจัดนิทรรศการ 2017 Student Exchange Fair หรือจัดส่งสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ในงานดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสรินทร์รัชต์  สท้อนดี นักการทูตปฏิบัติการ โทร.0 2203 5000 ต่อ 13066 โทรสาร 0 2643 5119 

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: มทร. รัตนโกสินทร์ ฯ สำนักงานการศึกษาทางไกล รับสมัครอาจารย์ ผู้สนใจ สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560


          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สำนักงานการศึกษาทางไกล มีความประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ประจำปีการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สศทท.15 (dltv 15) และ Truevision 200 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: มทร. รัตนโกสินทร์ ฯ สำนักงานการศึกษาทางไกล รับสมัครอาจารย์ ผู้สนใจ สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560


          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สำนักงานการศึกษาทางไกล มีความประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ประจำปีการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สศทท.15 (dltv 15) และ Truevision 200 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  

​          ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนและผู้สนใจ ท่านใดประสงค์เข้าสอนออกอากาศ สามารถดาวนโหลดใบสมัครการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว และกำหนดการสอนออกอากาศรายคาบได้ที่เว็บไซต์ http://dltv15.rmutr.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครกลับมาที่ สำนักงานการศึกษาทางไกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล  กม.242   ถนนเพชรเกษม  ตำบลหนองแก  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110  หรือทาง E-mail : deo@rmutr.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

  แนบไฟล์เอกสาร:  ใบสมัครการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กำหนดการสอนออกอากาศรายคาบ

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560


     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดขัดข้อง ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ขาออกต่างประเทศ ใช้งานไม่ได้ 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 16 มีนาคม 2560

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560


     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดขัดข้อง ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ขาออกต่างประเทศ ใช้งานไม่ได้ 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 16 มีนาคม 2560

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ (ภาคใต้)

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือเชิญผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ (ภาคใต้) ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน  รักษ์สาคร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว read more

ประชาสัมพันธ์-คณะครุศาสตร์ฯ: ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 20170301134137572.pdf532.08 KB เรื่องทั่วไป