Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่บริการวิชาการ โครงการระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ สู่เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจออกบริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ ในโครงการระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ สู่เชิงพาณิชย์ ณ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โดยหลังจากการสานตะกร้าจากเชือกกล้วยเรียบร้อยแล้ว วันนี้เรามาเรียนรู้การคิดบัญชีขั้นต้น เพื่อให้ชาวควนรูได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีขั้นต้นเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาการบัญชี คณะบริหาระุรกิจมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ที่มาข้อมูล:  http://bba.rmutsv.ac.th/fba2013/th/news/812-1500267818-780-170717

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่บริการวิชาการ โครงการการทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจออกบริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ ในโครงการการทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์ ณ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และวิทยากร ผู้มีความรู้ความสามารถ ในการสานตะกร้าจากเชือกกล้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก

ที่มาข้อมูล:  http://bba.rmutsv.ac.th/fba2013/th/news/811-1500267625-780-170717

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: โครงการแห่เทียนพรรษา คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกันจัดโครงการแห่เทียนพรรษาขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และรวมกันแห่เทียนพรรษาจากคณะบริหาณธุรกิจ ไปยังวัดสระเกษ กันอย่างสนุกสนาน

ที่มาข้อมูล:  http://bba.rmutsv.ac.th/fba2013/th/news/810-1500266820-780-170717

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอเมชั่นสัญจร 2017"

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอเมชั่นสัญจร 2017"

วันที่ 22-23 ก.ค.2560
- หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หัวข้อเกี่ยวกับขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
- หัวข้อเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์

ท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ ได้ตามกำหนดการค่ะ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอเมชั่นสัญจร 2017"ข่าวประชาสัมพันธ์Date: Thursday, July 13, 2017 - 08:15

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย แห่เทียนพรรษาถวายวัดแจ้ง อ.เมือง สงขลา

Body: 

รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากว่า 200 คน ร่วมแห่เทียนพรรษา โดยมีขบวนกลองยาวจากชมรมกลองยาวของวิศวฯ นำขบวนแห่จากอาคารศรีวิศววิทยาไปยังวัดแจ้ง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้แก่พระสงฆ์ เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)ให้บริการทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในเครือข่ายคณาจารย์ผ่านการลงมือปฏิบัติงานในพื้นที่จริงร่วมกัน ระหว่าง บริษัทไทยเบฟเวอเรท จำกัด(มหาชน)  และผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้เด็กไทยมีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันและยั่งยืนในพื้นที่  3  จังหวัด  ได้แก่ นครศรีธรรมราช  พัทลุง  และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รวมทั้งสิ้น 12 โรงเรียน

1.  จังหวัดนครศรีธรรมราช

                             1.1  โรงเรียนวัดทุ่งแย้

                             1.2  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้

                             1.3  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง

                             1.4  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร

                             1.5  โรงเรียนวัดควนชะลิก

2.  จังหวัดพัทลุง

                             2.1  โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา

3.  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                             3.1  โรงเรียนบ้านท่าม่วง

                             3.2  โรงเรียนบ้านนาใหญ่

                             3.3  โรงเรียนบ้านยางงาม

                             3.4  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย

                             3.5  โรงเรียนประชาวงศาราม

                             3.6  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 ตำแหน่ง

รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 ตำแหน่ง

1.เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา

2.เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะ

แนบไฟล์เอกสาร:  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, July 7, 2017 - 15:00 to Tuesday, August 1, 2017 - 04:30

กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปีที่9

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 อาจารย์สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปีที่9 (ครั้งที่2 )ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ รับเกียรติจากคุณพนิดา ทองชู ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาลูกค้า สาขาทุ่งสง ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าปลีก แลกเปลี่ยนความรู้และทำงานเป็นทีม 

ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการ ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปี 2560 ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ บริการ วัดความดัน เจาะเลือด เอกซเรย์ พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ จากศูนย์ตรวจสุขภาพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ถวายเทียนพรรษา2560

     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมแห่เทียนพรรษา ณ วัดไตรวิทยาราม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม 

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: การสมัครเข้าร่วม Programs A&B 2017-2 (Spring 2018)

 ด้วย University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วม Programs A&B 2017-2 (Spring 2018) สำหรับมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก (UMAP) แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://umap.org/programs/a_b/ และ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://umap.org/forstudents/#application-procedure

โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

      อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลแก่นักศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาจากการเข้าร่วม  โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี  ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค อาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 ) 

  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๒๐- ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศได้รับ

รางวัลโปสเตอร์ระดับดี จำนวน ๓ ทีม 

ผลงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาระบบสั่งทำเบเกอรี่ออนไลน์  กรณีศึกษา ร้าน มัมแอนด์มี  เบเกอรี่

    อาจารย์ที่ปรึกษา  : นายภูริวัฒน์  เลิศไกร

    นักศึกษา            : นางสาวธัญชนก   แร่ทอง,  นางสาวกนกวรรณ  เจี่ยสกุล และ นางสาวศุภลักษณ์   ขาวช่วย

ผลงานวิจัยเรื่อง :  การพัฒนาระบบจัดการขายและคลังสินค้า กรณีศึกษา ร้านขายยากิตติมาเภสัช

     อาจารย์ที่ปรึกษา  : นายภูริวัฒน์  เลิศไกร 

    นักศึกษา             :  นางสาวกษมภรณ์   สัญญาทิพย์  และ   นางสาวชฎาพร  หนูจีน                     

ผลงานวิจัยเรื่อง : ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ศาลแขวงทุ่งสง

    อาจารย์ที่ปรึกษา   :  นางสาวนุชากร  คงยะฤทธิ์

    นักศึกษา             :  นางสาวรุ่งทิพย์     พันดี    และ     นางสาวภนิดา             ไชยศรี

รางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดี จำนวน ๒ ทีม 

ผลงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาระบบจัดการฟาร์มไก่ไข่ กรณีศึกษาฟ้าลิขิตฟาร์ม

    อาจารย์ที่ปรึกษา : นางสาวจันทิรา  ภูมา

    นักศึกษา          :  นางสาวมนัญญา  คงทอง,  นางสาวสุภาวรรณ  จันทร์ประสิทธิ์ และ นางสาวขวัญฤดี   ตุดเกื้อ 

ผลงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความพิการทางการได้ยิน โดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์  กรณีศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

    อาจารย์ที่ปรึกษา  :    นางสาวนุชากรณ์    คงยะฤทธิ์

    นักศึกษา           :    นางสาวนุชรี   ทองบัวแก้ว,   นางสาวกาญจนา   เณรแตง  และ  นายภัทรพงศ์   เหมทานนท์

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือน้อง ประจำปี2560

  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือรับน้องใหม่ ประจำปี2560 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ความอบอุ่นรุ่นพี่กับรุ่นน้อง  เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่: มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.๒๕๓๕

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านประหยัดพลังงาน230.42 KB ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน210.46 KB คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการภายในองค์กร131.7 KB ผลการดำเนินงาน608.64 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.๒๕๓๕

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านประหยัดพลังงาน230.42 KB ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน210.46 KB คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการภายในองค์กร131.7 KB ผลการดำเนินงาน608.64 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ รวมใจสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง ประกวด ดาว-เดือน-ดาวเทียม ประจำปี2560

โครงการ รวมใจสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง ประกวด ดาว-เดือน-ดาวเทียม ประจำปี2560

  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ตัวแทนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกาา 2560 เข้าร่วมโครงการ รวมใจสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง ประกวด ดาว-เดือน-ดาวเทียม ประจำปี2560 

 ขอแสดงความยินดี เดือน - ดาวเทียม ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ดาว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เพื่อเป็นตัวแทนพื้นที่  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เข้าร่วมประกวดกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2560

     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ ไสใหญ่ 70ปี 

     พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสำนึกบุญคุณครูบาอาจารย์ ปลูกฝังจริยธรรม วัฒนธรรมไทย