Cinque Terre

Cinque Terre

ร่วมใจปั่น ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3

งานบริหารกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการมทร.ศรีวิชัย ร่วมใจปั่น ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รวมไปถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมจักรยาน และประชาชนทั่วไป ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และเป็นการเชิญชวน เพื่อรณรงค์ในเรื่องของการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กิจกรรมการปั่นจักรยานเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด ซึ่งเส้นทางการปั่นในระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร รอบตัวเมืองอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช