Cinque Terre

Cinque Terre

กิจกรรมการบรรยายอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

งานบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

ในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่