Cinque Terre

Cinque Terre

ตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 5 เอกซเรย์ปอดประชาชนโดยรอบเหมืองหิน ผาทองทุ่งสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 5 เอกซเรย์ปอดประชาชนโดยรอบเหมืองหิน ผาทองทุ่งสง วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ