Get Adobe Flash player

 

จากวันที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่