Cinque Terre

Cinque Terre

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์และรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประเภทสอบตรง

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์และรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประเภทสอบตรง (รับวุฒิปวช.และปวส.)

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561

ณ อาคาร 9 ชั้น 4 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่