Cinque Terre

Cinque Terre

บรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประเภทสอบตรงปวช.ปวส.

วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่